Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000€ na zadanie:"DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000€ na zadanie:"DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Gryfino 22.07.2005r.

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 € na zadanie:

"DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA
(DOSTAWA KOMPUTERÓW OSOBISTYCH, NOTEBOOKÓW, DRUKAREK LASEROWYCH, DRUKARKI LINIOWEJ, URZĄDZEŃ FOTOKOPIUJĄCYCH I DRUKUJĄCYCH, URZĄDZEŃ SIECIOWYCH, URZĄDZENIA KOMPUTEROWEGO, LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE, OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO"

Wymagany termin realizacji zamówienia - do 21 dni od daty podpisania umowy.

  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto 50 zł płatne na rachunek bankowy: 80 1240 3855 1111 0000 4472 1268 ) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 005 do dnia 02.09.2005r.

  • Uprawniona osoba do kontaktów z Wykonawcami – Sławomir Chyliński tel. (091)4334768 Beata Pluskota tel. (091)4162011 wew. 216, fax (091)4162702, organizacyjny@gryfino.pl, Krzysztof Wernikowski tel. (091)4162011, fax (091)4162702 wew. 315 e-mail: w godz. 900 - 1500.

  • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - pokój 19.

  • Termin składania ofert upływa dnia 02.09.2005 roku o godz. 1000

  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.09.2005 roku. o godz. 1015 w siedzibie UMiG, pok. 34

  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  • Wspólny słownik zamówień (CPV): 30213000-5, 30213100-6, 30233231-9, 30233232-6, 30120000-6, 30249800-4, 32420000-3, 30200000-1, 30248200-1, 30242100-8

  • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w SIWZ.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 31.10.2005r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 100%