Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: "PRZEBUDOWA I REMONT WEWNĘTRZNEJ GMINNEJ DROGI DOJAZDOWEJ OD UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO W KIERUNKU SKLEPU NETTO W GRYFINIE"

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: "PRZEBUDOWA I REMONT WEWNĘTRZNEJ GMINNEJ DROGI DOJAZDOWEJ OD UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO W KIERUNKU SKLEPU NETTO W GRYFINIE"

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

11.07.2005

"PRZEBUDOWA I REMONT WEWNĘTRZNEJ GMINNEJ DROGI DOJAZDOWEJ OD UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO W KIERUNKU SKLEPU NETTO W GRYFINIE"

  • Wymagany termin realizacji zamówienia - maksymalnie do 4 miesięcy /od daty przekazania placu budowy/

SIWZ w cenie brutto - 24,40 zł, którą można odebrać w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 11.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Roman Duk,
tel. (0-91) 416-20-11 w. 311, pok. 11, w godz. 800 - 1400.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 19 /kancelaria/.

  • Termin składania ofert upływa dnia 26.07.2005 roku o godz. 1100.

  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.07.2005 r. o godz. 1130 w siedzibie UMiG Gryfino, pok. nr 11A.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w SIWZ.

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 3 000 PLN.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 24.08.2005 roku.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  • cena - 100 %