Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino”

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino”

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino”

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino, w szczególności obejmujące:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem  i wykonywanymi zadaniami;
 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych;
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu;
 • ubezpieczenie szyb od stłuczenia;
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego „od wszystkich ryzyk”;
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenia komunikacyjne: OC, NNW, AC, KR, WD.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin związania ofertą – 30 dni.

Wymagany termin wykonania zamówienia:

Ubezpieczenia majątkowe: 13.06.2005 r. – 12.06.2006 r.
Ubezpieczenie komunikacyjne: 15.06.2005 r. – 15.03.2007 r.

Warunki jakie powinni spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 3. prowadzą działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 z późniejszymi zmianami),
 4. na dzień składania ofert oferent nie może być: w trakcie realizacji planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych (plan finansowy) lub krótkoterminowego planu wypłacalności lub mieć ustanowionego zarządu komisarycznego (w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r.),
 5. prowadzą działalność ubezpieczeniową minimum 3 lata,
 6. posiadają jednostkę terenową na terenie województwa zachodniopomorskiego zapewniającą prawidłową realizację zamówienia, a w szczególności terminową likwidację szkód.
 7. wykonawcom może być jednostka organizacyjna zakładu ubezpieczeń upoważniona na podstawie posiadanych pełnomocnictw do reprezentowania zakładu ubezpieczeń w przetargu.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę dokumentów złożonych przez wykonawców.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, pokój nr 19 (parter) od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500.

Oferty należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, pok. nr 19 (parter) do dnia 27.05. 2005 roku do godz. 900.

Kryteria oceny ofert:

 1. 70% - cena składki obejmującej wszystkie ryzyka za cały okres realizacji zamówienia po uwzględnieniu wszystkich upustów);

 2. 30% - warunki umowy: franszyza/udział własny, świadczenia dodatkowe, klauzule dodatkowe.

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uważana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat