Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Roboty budowlane wykończeniowe - biuro obsługi interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Roboty budowlane wykończeniowe - biuro obsługi interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
 

Gryfino 04.05.2005r.

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Roboty budowlane wykończeniowe - biuro obsługi interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie"

Wymagany termin realizacji zamówienia - do jednego miesiąca.

  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto 30,50 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 11 do dnia 19.05.2005r.

  • Uprawniona osoba do kontaktów z Wykonawcami – Stefania Świątek tel. (091)4162011 wew. 211 w godz. 800 - 1400.

  • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - pokój 19.

  • Termin składania ofert upływa dnia 20.05.2005 roku o godz. 1000

  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.05.2005 roku. o godz. 1030 w siedzibie UMiG, pok. 11A

  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

  • Wspólny słownik zamówień (CPV): 45453000-6, 45410000-4, 45442000-7, 45421110-8, 45432111-5

  • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w SIWZ.

Termin związania ofertą wynosi 29 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 17.06.2005r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 100%