ZAKŁAD EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dowóz uczniów do szkół Gminy Gryfino”

ZAKŁAD EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dowóz uczniów do szkół Gminy Gryfino”


ZAKŁAD EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

 

„Dowóz uczniów do szkół Gminy Gryfino”

 

Termin realizacji: 01.09.2005 r. – 30.06.2008 r.

  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, tj. Dział BT.
  • Upoważnione osoby do kontaktu z wykonawcami – Jerzy Miler tel. (91) 4162439.
  • Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie.
  • Termin składania ofert upływa dnia 15.06.2005 roku o godz. 1300.
  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.06.2005 r. o godz. 1330 w Sekretariacie Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie.
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz dzielenia zadania na części.
  • Wspólny słownik zamówień (CPV): 60.11.31.00
  • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniających wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniają warunki dodatkowo podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych).

Celem przystąpienia do przetargu Wykonawcy muszą spełniać wszystkie w/w warunki

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Cena – 100%