Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 euro na: „REMONT DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GRYFINO W ROKU 2005”

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 euro na: „REMONT DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GRYFINO W ROKU 2005”

GMINA GRYFINO

Gryfino, dnia 18.04.2005 r.

ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 euro na:

 

„REMONT DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GRYFINO W ROKU 2005”

 

  • Wymagany termin realizacji zamówienia – do 15 grudnia 2005 r.

SIWZ w cenie brutto – 12,20 zł, którą można odebrać w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 11.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan mgr inż. Mariusz Andrusewicz,  tel. (0-91) 416-20-11 w. 311, pok. 11, w godz. 800 – 1400.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 19 /kancelaria/.

  • Termin składania ofert upływa dnia 04.05.2005 roku o godz. 1100.

  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.05.2005 r. o godz. 1130 w siedzibie UMiG Gryfino, pok. nr 11A.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w SIWZ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 02.06.2005 roku.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  • cena – 100 %