Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO

Gryfino, dnia 13.04.2005r.

ogłasza

1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej  w obrębie Krzypnica, przeznaczonej pod zabudowę siedliskową oraz uprawyrolne, sadownicze i ogrodnicze

Oznaczenie

 Pow. w m2

 Cena wywoławcza

Wadium nieruchomości

dz. nr 167/7 (KW 53043)

 1519

 17.900,-

 3.600,-zł

2. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 m. Gryfino, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą

dz. nr 51 /KW 33960/

1150 22.500,-  2.300,- zł

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% ceny. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2005 r. o godzinie 9,00 w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul.1 Maja nr 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej działki z zaznaczeniem numeru działki oraz: dowodu tożsamości- w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Wadium należy wnieść w pieniądzu, do dnia 13 maja 2005r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
nr 8012 4038 55 1111 0000 44 72 1268 Bank PEKAO SA I O/Gryfino.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Wniesione wadium:

 • zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która przetarg wygra,
 • ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od  zawarcia umowy notarialnej,
 • zostanie zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, bez oprocentowania.
Minimalne postąpienie wynosić będzie
 • dla działki nr 167/7 – 180,-zł,
 • dla działki nr 51      – 230,-zł.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Uwagi:

 • nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie,

 • działka nr 167/7 zabudowana jest dwoma budynkami gospodarczymi i fundamentami budynku oraz piwnicą , które nie przedstawiają wartości rynkowej i przeznaczone są do rozbiórki na koszt nabywcy działki,

 • w przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania powyższego na własny koszt,

 • w razie występowania w granicach działek sieci, która kolidować będą z inwestycją – nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem sieci,

 • nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz usunięcia na własny koszt ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy w tym występujących zakrzaczeń (dz. nr 167/7 jest bezumownie użytkowana przez właściciela działki sąsiedniej),

 • w przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew, nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt i w uzgodnieniu z odpowiednim wydziałem UMiG w Gryfinie,

 • nabywca działki zobowiązany będzie do uzyskania we własnym zakresie informacji lub decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i w przypadku decyzji poniesie stosowne opłaty z tego tytułu,

 • nabywca zobowiązany będzie do pokrycia w całości kosztów spisania umowy notarialnej i kosztów sądowych.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości objętych przetargiem.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Gryfinie, pok.nr 23, tel.416-22-10 wew.223.

Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.