Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino odwołuje wyznaczony na dzień 21 marca 2005 r. na godz.900, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek, położonych w obrębie Żórawie - przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i w obrębie Daleszewo - przeznaczonej na cele rolne.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino odwołuje wyznaczony na dzień 21 marca 2005 r. na godz.900, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek, położonych w obrębie Żórawie - przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i w obrębie Daleszewo - przeznaczonej na cele rolne.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO

Gryfino, 16.03.2005 r.

1. odwołuje wyznaczony na dzień 21 marca 2005 r. na godz.900, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek, położonych w obrębie Żórawie - przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i w obrębie Daleszewo - przeznaczonej na cele rolne, z powodu błędu w treści ogłoszenia o przetargu zamieszczonym w „Gazecie Wyborczej” dnia 15.02.2005r.

2. ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
a) na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Żórawie,

- przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Oznaczenie nieruchomości Pow. w m2 Cena wywoławcza Wadium
dz. nr 116/7 /KW 46725/ 1040 13.000,00 2.600,00 zł
dz. nr 116/8 /KW 46726/ 1120 14.000,00 2.800,00 zł
dz. nr 116/9 /KW 46727/ 1490 18.000,00 3.600,00 zł
dz. nr 116/10 /KW 46728/ 1490 18.000,00 3.600,00 zł
dz. nr 116/11 /KW 46729/  1490 18.000,00 3.600,00 zł
dz. nr 116/12 /KW 46730/ 1550 18.500,00 3.700,00 zł
dz. nr 116/13 /KW 46731/ 1480 18.000,00 3.600,00 zł
dz. nr 116/14 /KW 46732/ 1440 17.500,00 3.500,00 zł

b)przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem budynków gospodarczych (zabudowa zagrodowa)

dz. nr 116/15 /KW 46733/

 3340

 33.500,00  3.400,00 zł

c) na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Daleszewo, przeznaczonej na cele rolne

dz. nr 362 /KW 52809/

0,59 ha

4.300,00  900,00 zł

Dla nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% ceny.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2005r. o godzinie 9,00 w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul.1 Maja nr 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej działki z zaznaczeniem numeru działki oraz: dowodu tożsamości- w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Wadium należy wpłacić w gotówce, do dnia 19 kwietnia 2005 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie nr
8012 4038 55 1111 0000 44 72 1268 Bank PEKAO SA I O/Gryfino.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Wniesione wadium:

 • zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która przetarg wygra,
 • ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej,
 • zostanie zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu, w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, bez oprocentowania.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży i płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Cudzoziemiec biorący udział w przetargu w przypadku jego wygrania zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w terminie 3 miesięcy od daty przetargu. W przypadku nieuzyskania zezwolenia w tym terminie Burmistrz będzie miał prawo uznać, że kandydat na nabywcę odstępuje od zawarcia umowy, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium.

Uwagi:

 • dla działek przeznaczonych pod zabudowę ustalone są warunki zabudowy i nabywca działki zobowiązany będzie do przejęcia wszystkich warunków zawartych w decyzji,
 • jeżeli nabywcą działki przeznaczonej na cele rolne zostanie osoba nie spełniające warunków określonych w art. 5 i 6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego, wówczas sporządzona zostanie warunkowa umowa sprzedaży z prawem pierwokupu dla Agencji Nieruchomości Rolnych,
 • nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie,
 • w przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania powyższego na własny koszt,
 • w razie występowania w granicach działek sieci, które kolidować będą z inwestycją nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem sieci,
 • nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz usunięcia na własny koszt ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy w tym występujących zakrzaczeń,
 • w przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew, nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt i w uzgodnieniu z odpowiednim wydziałem UMiG w Gryfinie,
 • nabywca działki zobowiązany będzie do uzyskania we własnym zakresie informacji lub decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i w przypadku decyzji poniesie stosowne opłaty z tego tytułu,
 • nabywca zobowiązany będzie do pokrycia w całości kosztów spisania umowy notarialnej i kosztów sądowych.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości objętych przetargiem.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Gryfinie, pok.nr 23, tel.416-22-10 wew.223.

Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.