BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRYFINIE ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Remont elewacji, zmiana kolorystyki budynku biblioteki publicznej w Gryfinie przy ul. Kościelnej 24”

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRYFINIE ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Remont elewacji, zmiana kolorystyki budynku biblioteki publicznej w Gryfinie przy ul. Kościelnej 24”

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRYFINIE

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

„Remont elewacji, zmiana kolorystyki budynku biblioteki
publicznej w Gryfinie przy ul. Kościelnej 24”

Wymagany termin realizacji - najpóźniej do dnia 31.08.2005 roku.

  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto 24,40 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, tj. Dział gromadzenia i opracowania zbiorów - I piętro do dnia 29.03.2005 roku.
  • Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami – Leopold Kemmling tel. (91) 416 26 39 w godz. 800 - 1000.
  • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale gromadzenia i opracowania zbiorów - I piętro.
  • Termin składania ofert upływa dnia 30.03.2005 roku o godz. 930
  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.03.2005 r. o godz. 1000 w siedzibie Biblioteki publicznej w Gryfinie w czytelni dla dzieci - I piętro.
  • Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
  • Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.32.00.00., 45.32.40.00., 45.44.21.10., 45.45.30.00.,
  • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 3 000,00 zł. słownie: trzy tysiące złotych.

Celem przystąpienia do przetargu Wykonawcy muszą spełniać wszystkie w/w warunki.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 28.04.2005 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena – 100%