BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Urząd Miasta i Gminy Gryfino
74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
www  http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,   

Gryfino, 14.02.2005 r.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY GRYFINO
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

1. na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Żórawie,
a/ przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Oznaczenie nieruchomości Pow. w m2  Cena wywoławcza Wadium
dz. nr 116/7 /KW 46725/  1040 13.000,00 2.600,00 zł
dz. nr 116/8 /KW 46726/  1120 14.000,00 2.800,00 zł
dz. nr 116/9 /KW 46727/  1490 18.000,00 3.600,00 zł
dz. nr 116/10 /KW 46728/  1490 18.000,00 3.600,00 zł
dz. nr 116/11 /KW 46729/  1490 18.000,00 3.600,00 zł
dz. nr 116/12 /KW 46730/  1550 18.500,00 3.700,00 zł
dz. nr 116/13 /KW 46731/  1480 18.000,00 3.600,00 zł
dz. nr 116/14 /KW 46732/  1440 17.500,00 3.500,00 zł

b/ przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem budynków gospodarczych (zabudowa zagrodowa)

dz. nr 116/15 /KW 46733/  3340  33.500,00  3.400,00 zł

2. na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Daleszewo, przeznaczonej na cele rolne

dz. nr 362 /KW 52809/  0,59 ha  4.300,00  900,00 zł

Dla nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% ceny.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2005r. o godzinie 9,00 w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul.1 Maja nr 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej działki z zaznaczeniem numeru działki oraz: dowodu tożsamości- w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Wadium należy wpłacić w gotówce, do dnia 15 marca 2005 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie nr  80 1240 3855 1111 0000 4472 1268 Bank PEKAO SA I O/Gryfino.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Wniesione wadium:

 • nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
 • zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która przetarg wygra,
 • ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej,
 • zostanie zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu w ciągu 3 dni od przeprowadzonego przetargu, bez oprocentowania, z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 15,00 zł.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży i płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Cudzoziemiec biorący udział w przetargu w przypadku jego wygrania zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w terminie 3 miesięcy od daty przetargu. W przypadku nieuzyskania zezwolenia w tym terminie Burmistrz będzie miał prawo uznać, że kandydat na nabywcę odstępuje od zawarcia umowy, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium.

Uwagi:

 • dla działek przeznaczonych pod zabudowę ustalone są warunki zabudowy i nabywca działki zobowiązany będzie do przejęcia wszystkich warunków zawartych w decyzji,
 • jeżeli nabywcą działki przeznaczonej na cele rolne zostanie osoba nie spełniające warunków określonych w art. 5 i 6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego, wówczas sporządzona zostanie warunkowa umowa sprzedaży z prawem pierwokupu dla Agencji Nieruchomości Rolnych,
 • nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie,
 • w przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania powyższego na własny koszt,
 • w razie występowania w granicach działek sieci, które kolidować będą z inwestycją nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem sieci,
 • nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz usunięcia na własny koszt ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy w tym występujących zakrzaczeń,
 • w przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew, nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt i w uzgodnieniu z odpowiednim wydziałem UMiG w Gryfinie,
 • nabywca działki zobowiązany będzie do uzyskania we własnym zakresie informacji lub decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i w przypadku decyzji poniesie stosowne opłaty z tego tytułu,
 • nabywca zobowiązany będzie do pokrycia w całości kosztów spisania umowy notarialnej i kosztów sądowych.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości objętych przetargiem.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Gryfinie, pok.nr 23, tel.416-22-10 wew.223.

Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.