Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania polegającego na Modernizacji stadionu sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie.

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania polegającego na Modernizacji stadionu sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Urząd Miasta i Gminy Gryfino
74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
www  http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,   

Gryfino, 07.02.2005r.

GMINA GRYFINO

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  przy realizacji zadania polegającego  na Modernizacji stadionu sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie

Wymagany termin realizacji zamówienia -  planowany termin do dnia 30 października 2006 roku.

 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto 24,40 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 11 do dnia 22.02.2005r.
 • Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami – Habib Hamdaoui, Jacek Czaczyk tel. (091)4162011 w godz. 800 - 1400.
 • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - pokój 19.
 • Termin składania ofert upływa dnia 23.02.2005 roku o godz. 1000
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.02.2005 r. o godz. 1030w siedzibie UMiG, pok. 34
 • Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
 • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości:
  • na zakres obejmujący roboty ogólnobudowlane - 500,00 zł (słownie: pięćset zł)
  • na zakres obejmujący roboty sanitarne - 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt zł)
  • na zakres obejmujący roboty elektryczne - 200,00 zł (słownie: dwieście zł)

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 25.03.2005 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 100%