Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza publiczny, nieograniczony przetarg ustny na wysokość rocznego czynszu za dzierżawę na okres 3 lat działki Nr 273/3 o pow. 0,6250 ha, położonej w Obrębie Wełtyń, z przeznaczeniem na wydobywanie kruszywa naturalnego.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza publiczny, nieograniczony przetarg ustny na wysokość rocznego czynszu za dzierżawę na okres 3 lat działki Nr 273/3 o pow. 0,6250 ha, położonej w Obrębie Wełtyń, z przeznaczeniem na wydobywanie kruszywa naturalnego.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Urząd Miasta i Gminy Gryfino
74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
www http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl,

Gryfino, dnia 28.01.2005 r.

B U R M I S T R Z
MIASTA I GMINY GRYFINO

ogłasza publiczny, nieograniczony przetarg ustny na wysokość rocznego czynszu za dzierżawę na okres 3 lat działki Nr 273/3 o pow. 0,6250 ha, położonej w Obrębie Wełtyń, z przeznaczeniem na wydobywanie kruszywa naturalnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2005 r. o godz. 900
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja Nr 16, w sali nr 34

Cena wywoławcza m-cznego czynszu do przetargu - 429,00 zł. netto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 85,00 zł na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie Nr 8012 4038 55 1111 0000 4472 12 68 Bank PEKAO S.A. I/O Gryfino z oznaczeniem wpłacającego i czego to wadium dotyczy, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku najpóźniej w dniu 07.03.2005 r.

Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest do posiadania w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium, dokumentu tożsamości, a w przypadku osób prawnych - dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot oraz stosownego pełnomocnictwa.
Jeżeli osoby stawające do przetargu nie spełnią warunków podanych w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczone do przetargu.

Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawy. Do wyprzetargowanej kwoty czynszu doliczone zostanie 22% VAT.
Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu, z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 15,00 zł.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu od podpisania umowy dzierżawy. W przypadku gdy wadium wpłaci tylko jedna osoba i tylko ona stawi się do przetargu, a nie zaoferuje przynajmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej to wpłacone wadium również ulega przepadkowi.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Na podstawie art. 84, ust. 1 Ustawy z dnia 04.02.1994 r. - Pawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża uiszczać będzie oprócz wyprzetargowanego czynszu dzierżawy opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę.Opłata o której mowa w art. 84 stanowić będzie w 60% dochód Gminy Gryfino.

Dzierżawca przed przystąpieniem do wydobywania kopaliny zobowiązany jest do wyłączenia dzierżawionego gruntu z produkcji rolnej.

Eksploatacja kruszywa będzie dozwolona wyłącznie na podstawie uzyskanych koncesji, przewidzianych w prawie górniczym ,zezwolenia organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury /szczegółowe wytyczne konserwatorskie/ na rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji.

Dzierżawca gruntu zobowiązany jest do wypełnienia wyrobiska oraz wykonania poszczególnych etapów rekultywacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat