Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w okresie do końca 2005r.”

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w okresie do końca 2005r.”

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Urząd Miasta i Gminy Gryfino
74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
www http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,  
inwestycje@gryfino.pl

Gryfino, 11.01.2005

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

„Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w okresie do końca 2005r.”

Wymagany termin realizacji - 14 dni od dnia przekazania kompletnego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo wniosku o ustalenie warunków zabudowy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena-20 zł + 22% VAT) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 12.

Uprawniona do kontaktów z oferentami – Joanna Ekiert, tel. (0*91)4162011 wew. 312, pok. 12, w godz. 800-1500.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 19.
Termin składania ofert upływa dnia 26.01.2005 roku o godz. 1200.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.01.2005 r. o godz. 1230 w siedzibie UMiG, pok. 11 a.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w SIWZ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 25.02.2005 r.

  • Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
    cena - 100%