Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: Publikację monografii „Dzieje Gryfina i okolic”

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: Publikację monografii „Dzieje Gryfina i okolic”

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Urząd Miasta i Gminy Gryfino
74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
www  http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,   

GMINA GRYFINO

ogłasza przetarg nieograniczony na:
Publikację monografii „Dzieje Gryfina i okolic”

Przedmiotem zamówienia jest wydanie publikacji monografii „Dzieje Gryfina i okolic”.

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska – Niemcy 2002, projekt  nr 11/N/02 „Gryfino – 750 lat historii, która łączy”.

Kod wg CPV - 78300000-0

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zakres zamówienia:
Charakterystyka woluminu monografii:

  1. format – B5
  2. oprawa – twarda, usztywniana, skóropodobna, tłoczona na przedniej stronie – około 50% powierzchni strony i grzbiecie, złote napisy
  3. papier w kolorze chamois – kreda matowa (strony z tekstem – 1/1 ciemny brąz; strony ze zdjęciami, mapami, ilustracjami, szkicami itp. – 5/5 cmyk + ciemny brąz)
  4. gramatura papieru – 115 g
  5. szyta.

Nakład:

  • język polski – 250 egz.,
  • język niemiecki – 250 egz.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 27 maja 2005 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Wydział Organizacyjny – Kancelaria (pok. 19)
ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Angelika Szulc, tel. 416-37-80 wew. 319
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – pok. 19 (parter).

Termin składania ofert upływa dnia 04.01.2005 r. o godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.01.2005 . o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie - pok. 34 (I piętro). Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
Termin związania ofertą – 30 dni.

Warunki jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:

  1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierować wyłącznie kryterium ceny, tj. ceną brutto – 100%.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymogi określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i który zaoferuje najniższą cenę.