Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Adaptacja budynku starego kina na cele mieszkalne w Wełtyniu".

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Adaptacja budynku starego kina na cele mieszkalne w Wełtyniu".

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Urząd  Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,    inwestycje@gryfino.pl

Gryfino, dnia 20.10.2004 r. 

Gmina Gryfino

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Adaptacja budynku starego kina  na cele mieszkalne w Wełtyniu".

Wymagany termin realizacji zamówienia - do dnia 15.12.2005 roku.

  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto 61,00 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 11.

  • Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami - mgr inż. Habib Hamdaoui tel. (010**91)4162011 wew. 111 w godz. 800 - 1400.

  • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 19.

  • Termin składania ofert upływa dnia 03.12.2004 roku o godz. 1000,

  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.12.2004 r. o godz. 1100 w siedzibie UMiG,  pok. 34

  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

  • Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 

  • Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.00.00, 45.23.13.00, 45.23.14.00, 45.23.31.40 

  • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust 1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w SIWZ. 

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 15 000,00 PLN. 
słownie: piętnaście tysięcy złotych. 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 31.01.2005 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena - 100%