Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowę ul. Letniej w Gryfinie".

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowę ul. Letniej w Gryfinie".

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Urząd  Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,    inwestycje@gryfino.pl

14.10.2004 r.

GMINA GRYFINO

ogłasza przetarg nieograniczony na: 

"Budowę ul. Letniej w Gryfinie"

  • Wymagany termin realizacji zamówienia - maksymalnie do 5 miesięcy  /od daty przekazania placu budowy/ 

SIWZ w cenie brutto - 24,40 zł, którą można odebrać w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 11. 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan mgr inż. Mariusz Andrusewicz, tel. (0-91) 416-20-11 w. 311, pok. 11, w godz. 800 - 1400.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 19 /kancelaria/.

  • Termin składania ofert upływa dnia 29.10.2004 roku o godz. 1100.

  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.10.2004 r. o godz. 1130 w siedzibie UMiG Gryfino, pok. nr 11A.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w SIWZ.

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 3 000 PLN.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 27.11.2004 roku.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  • cena - 100 %