Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:„Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 1 i nr 2 miasta Gryfino”

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:„Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 1 i nr 2 miasta Gryfino”

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Urząd Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,    inwestycje@gryfino.pl

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

„Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 1 i nr 2 miasta Gryfino”


Wymagany termin realizacji: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena-30 zł + 22% VAT) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 12.
Uprawniony do kontaktów z oferentami – Barbara Szczepaniak, tel. (010**91)4162011 wew. 112, pok. 12, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 19.
Termin składania ofert upływa dnia 22.03.2004 roku o godz. 1200.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.03.2004 r. o godz. 1230 w siedzibie UMiG, pok.11A.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podst. art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

· Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 
>  cena - 90%
>  termin – 10%