Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Modernizacja stadionu sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie"

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Modernizacja stadionu sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie"

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Urząd  Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,    inwestycje@gryfino.pl

Gryfino, 29.09.2004r.

GMINA GRYFINO

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Modernizacja stadionu sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie

Wymagany termin realizacji zamówienia
od 01 grudnia 2004 roku do dnia 31 października 2006 roku.

  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto 122 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 11 do dnia 22.11.2004r.

  • Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami - Jacek Czaczyk tel. (091)4162011 wew. 313 w godz. 800 - 1400

  • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - pokój 19.

  • Termin składania ofert upływa dnia 22.11.2004 roku o godz. 1000

  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.11.2004r. o godz. 1030 w siedzibie UMiG, pok. 34

  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 

  • Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.22.21-1,  45.21.22.00-8

  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 50000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 20.01.2005 r. 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100%