Gmina Gryfino głasza przetarg nieograniczony na: "Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych"

Gmina Gryfino głasza przetarg nieograniczony na: "Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych"

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Urząd  Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,    inwestycje@gryfino.pl

Gmina Gryfino
ogłasza przetarg nieograniczony na:
"Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych"

Przedmiotem zamówienia jest zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Zakres zamówienia: zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. 
Mikrobus - 9 osób z kierowcą, w tym 3 osoby na wózkach inwalidzkich.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin realizacji zamówienia:
do dnia 25 listopada 2004r. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Wydział Organizacyjny - Kancelaria (pok. 19)
ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Angelika Szulc, tel. 416-37-80 wew. 319
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - pok. 19 (parter). 
Termin składania ofert upływa dnia 14.10.2004 r. o godz. 900.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.10.2004 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie - pok. 34 (I piętro). Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 
Termin związania ofertą - 30 dni. 
Warunki jakie muszą spełnić oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:

  1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami:

a) cena 

  85%,

b) gwarancja na silnik i pozostałe podzespoły 

   5%,

c) gwarancja na powłoki lakiernicze 

   5%,

d) gwarancja na powłoki antykorozyjne 

   5%.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert.