Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzypnica, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę siedliskową oraz uprawy rolne, sadownicze i ogrodnicze.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzypnica, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę siedliskową oraz uprawy rolne, sadownicze i ogrodnicze.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,    inwestycje@gryfino.pl

Gryfino, 2004-09-01 

 

Na podstawie przepisów art.34 ust. pkt.1 i 2,art.35,art.37ust.1 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r.Nr 46,poz.543 zm: z 2001r. Dz.U.Nr 129, poz.1447, Nr 154 poz.1800,z 2002r. Dz.U.Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058, z 2003r. Dz.U.Nr 1 poz.15, Nr 80 poz.717, 720 i 721, Nr 162 poz.1568 i z 2004r. Nr 6 poz. 39 i Nr 19 poz.177/ oraz uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXIII/308/04 z dnia 22 czerwca 2004r. -

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzypnica, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę siedliskową oraz uprawy rolne, sadownicze i ogrodnicze.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, tj. do dnia 22 września 2004r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy cytowanej na wstępie, osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem, mogą składać wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawo pierwokupu, o nabycie tej nieruchomości, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 13 października 2004r.
Osoby, o których mowa wyżej winny spełniać jeden z następujących warunków:

  • są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercami,

  • przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych
    przepisów.

Ogłoszenie o terminie i warunkach przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po dniu 13 października 2004r.
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem udziela się w pokoju nr 23 tut. Urzędu.

W Y K A Z

Oznaczenie nieruchom
wg katastru nieruchom
 Pow. działki
w m2 
Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodar. 
przestrzennego

Cena w zł 

  obręb Krzypnica
  dz.nr 167/7
  /KW 34362/

1519

działka przeznaczona pod   zabudowę siedliskową oraz  uprawy rolne, sadownicze i ogrodnicze, zabudowana dwoma budynkami gospodarczymi przeznaczonymi do rozbiórki  17.900,-