Urząd Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na:"Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach) województwa zachodniopomorskiego (z wyłączeniem ogłoszeń promocyjnych)"

Urząd Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na:"Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach) województwa zachodniopomorskiego (z wyłączeniem ogłoszeń promocyjnych)"

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Urząd Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl, inwestycje@gryfino.pl


Urząd Miasta i Gminy Gryfino

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach)
województwa zachodniopomorskiego
(z wyłączeniem ogłoszeń promocyjnych)"


Dzienniki (tygodniki) lokalne
- dzienniki (tygodniki) obejmujące zasięgiem sprzedaży tylko teren powiatu gryfińskiego.

Dzienniki regionalne - dzienniki obejmujące zasięgiem sprzedaży teren województwa zachodniopomorskiego.

Przedmiotem zamówienia jest zamieszczanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach) województwa zachodniopomorskiego (z wyłączeniem ogłoszeń promocyjnych).

Zakres zamówienia: odpłatne zamieszczanie na zlecenie zamawiającego ogłoszeń wymiarowych na łamach wydawanego dziennika.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Oferta częściowa musi obejmować minimum jedną z poniższych usług:

  1. zamieszczanie ogłoszeń prasowych w lokalnych dziennikach (tygodnikach) województwa zachodniopomorskiego (z wyłączeniem ogłoszeń promocyjnych).

  2. zamieszczanie ogłoszeń prasowych w regionalnych dziennikach województwa zachodniopomorskiego (z wyłączeniem ogłoszeń promocyjnych).

Termin realizacji zamówienia: 01.09.2004 r. - 30.11.2005 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Wydział Organizacyjny - Kancelaria (pok. 19)
ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Angelika Szulc, tel. 416-37-80 wew. 319

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - pok. 19 (parter).
Termin składania ofert upływa dnia 30.07.2004 r. o godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.07.2004 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Gryfinie - pok. 34 (I piętro). Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
Termin związania ofertą - 30 dni.

Warunki jakie muszą spełnić oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:

  1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

  2. spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

  3. w przypadku dzienników (tygodników) lokalnych - średnia miesięczna sprzedaż gazety w okresie 01.07.2003 r. - 30.06.2004 r. na terenie powiatu gryfińskiego wynosi minimum 4 600 egzemplarzy, w tym na terenie gminy Gryfino - 1 700 egzemplarzy.

  4. w przypadku dzienników regionalnych - średnia dzienna sprzedaż gazety w 2003 r. wynosi minimum 15 000 egzemplarzy.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierować wyłącznie kryterium ceny, tj. kwotą ryczałtową netto - po zastosowaniu rabatów (bez VAT) za 1 cm2 ogłoszenia czarno-białego na stronie ogłoszeniowej wydania powszedniego - 100%.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat