Przetarg rozstrzygnięty - „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Radziszewie."

Przetarg rozstrzygnięty - „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Radziszewie."

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl, inwestycje@gryfino.pl

Gmina Gryfino

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Radziszewie.
Etap II. Modernizacja systemu grzewczego.

Wymagany termin realizacji zamówienia - 2 miesiące

  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto 42,70 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 11 do dnia 30.06.2004r.
  • Uprawniona osoba do kontaktów z Wykonawcami – Longina Rutkowska tel. (091)4162011 wew. 211 w godz. 800 - 1400.
  • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - pokój 19.
  • Termin składania ofert upływa dnia 01.07.2004 roku o godz. 11:00
  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.07.2004r. o godz. 11:30 w siedzibie UMiG, pok. 11A
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
  • Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.21.40, 45.33.00.00, 45.33.11.00, 45.31.00.00
  • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w SIWZ.

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 1000,0 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 31.07.2004 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 100%