Przetarg rozstrzygnięty - „Dostawa i montaż stolarki okiennej z PCV i drzwiowej z PCV i aluminium w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfinie”

Przetarg rozstrzygnięty - „Dostawa i montaż stolarki okiennej z PCV i drzwiowej z PCV i aluminium w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfinie”

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl, inwestycje@gryfino.pl


Gmina Gryfino
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Dostawa i montaż stolarki okiennej z PCV i drzwiowej z PCV i aluminium w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfinie

Wymagany termin realizacji - do dnia 25 sierpnia 2004 roku.

 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto 36,60 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 11.
 • Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami – Longina Rutkowska tel. (010**91)4162011 wew. 211 w godz. 800 - 1400.
 • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 19.
 • Termin składania ofert upływa dnia 14.06.2004 roku o godz. 1100
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.06.2004 r. o godz. 1130 w siedzibie UMiG, pok 11A
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Wspólny słownik zamówień (CPV): 45421100-5
 • Zamawiający żądać będzie od oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7 % ceny oferty brutto. Zabezpieczenie będzie mogło być wnoszone w następujących formach:
  • pieniądzu wpłacanym przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,
  • poręczeniach bankowych,
  • gwarancjach bankowych,
  • gwarancjach ubezpieczeniowych.
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie musiało zostać wniesione przed podpisaniem umowy.
 • Warunki zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia zostaną ustalone szczegółowo z wybranym oferentem w treści zawartej umowy.
 • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe tj.:
  • są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym – przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert). W przypadku spółek – dodatkowo umowa spółki z uwzględnieniem dokonanych zmian - w przypadku Spółek Jawnych i Spółek Cywilnych,
  • posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe, wyrażające się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 3 robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem, charakterem, technologią i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania robót, poświadczonych referencjami (min. 3 roboty) potwierdzającymi zakres rzeczowy wykonanych robót oraz ich należytą jakość,
  • posiadają odpowiedni potencjał kadrowy - pracowników o odpowiednich uprawnieniach i udokumentowanych kwalifikacjach w zakresie przedmiotu zamówienia - informacje o kadrze kierowniczej i osobach sprawujących funkcje nadzoru tj. aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z kopią uprawnień budowlanych w zakresie ogólnobudowlanym,
  • udzielą na wykonane roboty objęte zamówieniem minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego zadania. Rękojmia równa się gwarancji,
  • nie toczy się w stosunku do nich postępowanie upadłościowe, ani też nie ogłoszono upadłości – oświadczenie,
  • nie zalegają z uiszczaniem podatków, nie zalegają z uiszczaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - oświadczenie,
 • Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również wykonawców którzy:
  • złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
  • nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.
 • Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, zamawiający nie musi unieważniać postępowanie jeżeli wpłynie tylko jedna ważna oferta.

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium
w wysokości: 2000,00. Słownie złotych: dwa tysiące

Celem przystąpienia do przetargu Wykonawcy muszą spełniać wszystkie w/w warunki.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 14.07.2004 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena – 100%