Przetarg rozstrzygnięty - "sprzedaż nieruchomości gruntowej , położonej w obrębie 5 m. Gryfino, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną"

Przetarg rozstrzygnięty - "sprzedaż nieruchomości gruntowej , położonej w obrębie 5 m. Gryfino, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną"

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl, inwestycje@gryfino.pl

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY GRYFINO

ogłasza przetarg ustny nieograniczony:

1. na sprzedaż nieruchomości gruntowej , położonej w obrębie 5 m. Gryfino, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Oznaczenie Pow. w m2 Cena wywoławcza Wadium

nieruchomości

dz.nr 34 /KW 35876/ 1177 48.000,00 zł 4.800,00 zł

2. na oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 4 m. Gryfino, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą

dz. nr 483/6 /KW 42911/ 562 30.000,00 3.000,00 zł

dz. nr 540 /KW 42908/ 563 30.000,00 3.000,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 29 grudnia 2003r. o godzinie 9,00 w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul.1 Maja nr 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej działki z zaznaczeniem numeru działki oraz: dowodu tożsamości- w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Wadium należy wpłacić w gotówce, do dnia 24 grudnia 2003r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie nr 11001409-1313-2101-111-2 Bank PEKAO SA I O/Gryfino.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Wniesione wadium:

- nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,

- zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która przetarg wygra,

-ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej,

- zostanie zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu w ciągu 3 dni od przeprowadzonego przetargu z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 15,00 zł,

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

W przypadku nabywania nieruchomości na własność – dotyczy dz. nr 34, 483/6 i 540, cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży i płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

W przypadku nabywania nieruchomości w użytkowanie wieczyste – dotyczy dz. nr 483/6 i 540, cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia opłat z tyt. użytkowania wieczystego tj. pierwszej opłaty w wysokości 25% ceny wyprzetargowanej i opłaty rocznej w wysokości 1% ceny.

Ustalona wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na skutek zmiany wartości nieruchomości, nie częściej niż raz w roku.

Cudzoziemiec biorący udział w przetargu w przypadku jego wygrania zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w terminie 3 miesięcy od daty przetargu. W przypadku nieuzyskania zezwolenia w tym terminie Burmistrz będzie miał prawo uznać, że kandydat na nabywcę odstępuje od zawarcia umowy, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium.

Uwagi:

- nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie,

- w przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania powyższego na własny koszt,

- w razie występowania w granicach działek sieci, która kolidować będą z inwestycją – nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem sieci,

- nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz usunięcia na własny koszt ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy w tym występujących zakrzaczeń,

- w przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew, nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt i w uzgodnieniu z odpowiednim wydziałem UMiG w Gryfinie,

- nabywca działki zobowiązany będzie do uzyskania we własnym zakresie informacji lub decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i w przypadku decyzji poniesie stosowne opłaty z tego tytułu,

- nabywca zobowiązany będzie do pokrycia w całości kosztów spisania umowy notarialnej i kosztów sądowych.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości objętych przetargiem.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Gryfinie, pok.nr 23, tel.416-22-10 wew.223.

Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.