Przetarg rozstrzygnięty - "Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń II, Nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórówki, Pniewo, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31"

Przetarg rozstrzygnięty - "Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń II, Nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórówki, Pniewo, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31"

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl, inwestycje@gryfino.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na:

"opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń II, Nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórówki, Pniewo, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31”.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji - maksymalnie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto –36,60 zł ) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 12.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami – mgr Helena Bobrowicz, mgr Krzysztof Czosnowski tel. 416 20 11 wew. 212, pok. 12, w godz. 730 – 1530.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój 19.

Termin składania ofert upływa dnia 03.12.2003 roku o godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.12.2003r.o godz.1130 w siedzibie UMiG, pok.11a.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podst. art.19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

cena - 90 %

termin – 10%