Przetarg rozstrzygnięty - "PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 30.000 EURO NA DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH W ILOŚCI 419 SZTUK O NOMINALE 50 PLN 726 SZTUK O NOMINALE 20 PLN, 370 SZTUK O NOMINALE 10 PLN "

Przetarg rozstrzygnięty - "PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 30.000 EURO NA DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH W ILOŚCI 419 SZTUK O NOMINALE 50 PLN 726 SZTUK O NOMINALE 20 PLN, 370 SZTUK O NOMINALE 10 PLN "

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GRYFINIE

O G Ł A S Z A

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 30.000 EURO

NA DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH W ILOŚCI 419 SZTUK O NOMINALE 50 PLN

726 SZTUK O NOMINALE 20 PLN, 370 SZTUK O NOMINALE 10 PLN

1.Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH

SP. Z O.O. W GRYFINIE

ul. Szczecińska 5

74-100 Gryfino

2. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

REF. DS. PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

MONIKA BEDNAREK

tel. 091/ 416 30 51 wew. 118, pok. 5

3. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych w ilości 419 sztuk o nominale 50 PLN i 726 sztuk o nominale 20 PLN, 370 sztuk o nominale 10 PLN o łącznej wartości 39.170,00 PLN dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych.

4. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

5. Podpisanie umowy – do dnia 5 grudnia 2003r.
Realizacja zamówienia
– w ciagu 3 dni od podpisania umowy.

6. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

- dostępność placówek realizujących bony na terenie woj. zachodniopomorskiego – OBOWIĄZKOWO GMINA GRYFINO (kryterium 1) - 10%

- cena sprzedaży bonów ((kryterium 2) - 90%

7. Instrukcja dla oferentów jest dostępna nieodpłatnie:

a) w siedzibie zamawiającego: w pokoju 5

8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy.

9. Miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna zostać złożona w terminie do dnia 27.11.2003 r. godz. 11oo w siedzibie Zamawiającego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, ul. Szczecińska 5, sekretariat – I piętro, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem:

OFERTA NA DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH

– NIE OTWIERAĆ DO DNIA 27.11.2003 r. DO GODZ. 1130

10. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, ul. Szczecińska 5, w pokoju 5 w dniu 27.11.2003r. o godz. 1130.