Przetarg rozstrzygnięty - "Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 74-100 Gryfino, ul. Grunwaldzka 1, woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński, tel. 091 4045031, fax 091 4162728, e-mail: gryfinskietbs@pro.onet.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę budynku mieszkalnego 60-rodzinnego w Gryfinie przy ul. Łużyckiej na działkach nr 17/3 i 18/5."

Przetarg rozstrzygnięty - "Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 74-100 Gryfino, ul. Grunwaldzka 1, woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński, tel. 091 4045031, fax 091 4162728, e-mail: gryfinskietbs@pro.onet.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę budynku mieszkalnego 60-rodzinnego w Gryfinie przy ul. Łużyckiej na działkach nr 17/3 i 18/5."

poprzednie .. spis treści .. następne


Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 157 z dnia 21.10.2003

POZYCJA 67923

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 74-100 Gryfino, ul. Grunwaldzka 1, woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński, tel. 091 4045031, fax 091 4162728, e-mail: gryfinskietbs@pro.onet.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę budynku mieszkalnego 60-rodzinnego w Gryfinie przy ul. Łużyckiej na działkach nr 17/3 i 18/5.

Miejsce realizacji: Gryfino.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Termin realizacji (wymagany) - nie dłuższy niż 14 miesięcy.

Wadium - 120 000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) - 72%

roboty dodatkowe - 12%

skrócenie czasu wykonania - 10%

wydłużenie okresu gwarancji - 6%

Ogłoszenie o planowanych zamówieniach (ZP-190) dotyczące tego postępowania zostało opublikowane w BZP 43/2003, poz. 17678.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 122 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: sekretariat, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Edward Duda, tel. 091 4045031 w. 8, w godz. 7:00-15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat.

Termin składania ofert upływa dnia 25.11.2003 o godzinie 13:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.11.2003 o godzinie 14:00 w siedzibie zamawiającego, lok. świetlica.

Postępowanie będzie prowadzone bez zastosowania preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- wykonanie 5 budynków mieszkalnych o kubaturze pow. 8000 m kw. w ciągu ostatnich pięciu lat

- osiągnięcie sprzedaży min. 15 000 000 PLN rocznie i uzyskanie wskaźnika rentowności ze sprzedaży w latach 2001-2002 co najmniej 1% oraz wskaźnik bieżącej płynności co najmniej na poziomie 130%

- posiadanie zdolności kredytowej min. 1 200 000 PLN.

xxmGryfino

xxzGryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

xxwzachodniopomorskie

xxrB

xxpbudowa budynku mieszkalnego