Przetarg rozstrzygnięty - "ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej , położonej w obrębie 5 m. Gryfino"

Przetarg rozstrzygnięty - "ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej , położonej w obrębie 5 m. Gryfino"

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl, inwestycje@gryfino.pl

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY GRYFINO

ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej , położonej w obrębie 5 m. Gryfino:

Oznaczenie nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzennego

Cena wywoławcza

Wadium

dz.nr 166/3 o pow.32 m2

KW 25524

na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

2.560,00 zł

500,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 31 października 2003r. o godzinie 10.00 w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul.1 Maja nr 16.

Nieruchomość objęta przetargiem nie może być zbyta jako odrębna działka budowlana. Przylega ona do więcej niż jednej nieruchomości, dla których może być niezbędna do poprawienia warunków ich zagospodarowania.

W związku z tym przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć aktualny wypis z rejestru gruntów /dla potwierdzenia własności nieruchomości przyległej/, w terminie do dnia 21 października 2003r. w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie /pokój nr 19/, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg ustny ograniczony – dz.nr 166/3”.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w dniu 23 października 2003r.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości.

Wadium należy wpłacić w gotówce, nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 27 października 2003r. /włącznie/ na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie nr 11001409-1313-2101-111-2 Bank PEKAO SA I O/Gryfino.

Wniesione wadium:

- nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,

- zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która przetarg wygra,

- ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej,

- zostanie zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu w ciągu 3 dni od przeprowadzonego przetargu z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 15,00 zł,

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży i płatna będzie jednorazowo najpóźniej w dniu spisania umowy notarialnej.

Uwagi:

- nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz usunięcia na własny koszt ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy,

- nabywca zobowiązany będzie do pokrycia w całości kosztów spisania umowy notarialnej i kosztów sądowych.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przygotowaną do przetargu.

Dodatkowych informacji na temat nieruchomości objętej przetargiem udziela się w pokoju nr 23 UMiG w Gryfinie lub telefonicznie pod numerem tel.416-20-11 wew.223.

Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.