Przetarg rozstrzygnięty - "Na podstawie przepisów art. 35 ust. 1 i 2 ,art.37 ust.1,art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2000r nr 46,poz.543 z późniejszymi zmianami / oraz uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XI/167/03 z dnia 28 sierpnia 2003r - Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 12"b" , przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. "

Przetarg rozstrzygnięty - "Na podstawie przepisów art. 35 ust. 1 i 2 ,art.37 ust.1,art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2000r nr 46,poz.543 z późniejszymi zmianami / oraz uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XI/167/03 z dnia 28 sierpnia 2003r - Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 12"b" , przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. "

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl, inwestycje@gryfino.pl

Na podstawie przepisów art. 35 ust. 1 i 2 ,art.37 ust.1,art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2000r nr 46,poz.543 z późniejszymi zmianami / oraz uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XI/167/03 z dnia 28 sierpnia 2003r - Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 12"b" , przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ,tj. do dnia 28 października 2003 roku.

Jednocześnie informuję ,że zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy cytowanej na wstępie, osoby fizyczne i prawne ,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ,mogą składać wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawo pierwokupu, o nabycie tej nieruchomości, w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu , tj. do dnia 18 listopada 2003 roku.

Osoby, o których mowa wyżej winny spełniać jeden z następujących warunków :

- są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r, albo jego spadkobiercami,

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów.

Ogłoszenie o terminie i warunkach przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po dniu 18 listopada 2003 roku.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem udziela się w pokoju nr 21 tut. Urzędu .

W Y K A Z

Oznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości i przeznaczenie w planie zagosp. przestrzennego

Opis nieruchomości

/lokal oraz udział w budynku i nieruch. gruntowej/

m. Gryfino,ul.Grunwaldzka 12 ”b”

Nieruch. gruntowa – dz. nr 143

o ogólnej pow. 1080 m2

/ udział 20/1000 części /

KW nr 33305

samodzielny lokal użytkowy nr 1 o pow. użytkowej 31,23m2

W planie zagospodarowania

przestrzennego nieruchomość położona jest w jedn. bilansowej 9MWU - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami biurowymi, handlem, gastronomią i hotelarstwo

31.000,- zł