Przetarg rozstrzygnięty - "przetarg nieograniczony na zaopatrzenie w paliwa płynne pojazdów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie".

Przetarg rozstrzygnięty - "przetarg nieograniczony na zaopatrzenie w paliwa płynne pojazdów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie".

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie,
74-100 Gryfino, ul. Szczecińska 5, pow. Gryfiński,
tel. 091 4163051, www.bip.gryfino.pl,
e-mail: puk@unet.pl,


ogłasza przetarg nieograniczony na zaopatrzenie w paliwa płynne pojazdów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie w każdy dzień tygodnia poprzez tankowanie pojazdów na terenie miasta Gryfino w orientacyjnych ilościach w ciągu miesiąca: olej napędowy 14000 l, benzyna bezołowiowa Pb 95 - 600 l.(PKWiU: 23.20.1)

Miejsce realizacji: Gryfino.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (pożądany) - 2004/12/31.

Wadium - 2500 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 10 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 5, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami - Monika Bednarek, e-mail: puk@unet.pl, tel. 091 4163051, lok. 5, w godz. 07:00-15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat.

Termin składania ofert upływa dnia 01.09.2003 o godzinie 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.09.2003 o godzinie 13:30 w siedzibie zamawiającego, lok. sala posiedzeń.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia


Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 114 z dnia 08.08.2003 POZYCJA 48921