Gmina Gryfino ogłasza przetarg ustny nieograniczony na: "Sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Drzeninie przy ul.1 Maja 3b, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej na cele mieszkaniowe".

Gmina Gryfino ogłasza przetarg ustny nieograniczony na: "Sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Drzeninie przy ul.1 Maja 3b, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej na cele mieszkaniowe".

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Urząd Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl

 

Gmina Gryfino

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na:

"Sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Drzeninie przy ul.1 Maja 3b, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej na cele mieszkaniowe"

Cena wywoławcza  8.000,00 zł                   Wadium 1.600,00 zł

Oznaczenie i opis nieruchomości: Samodzielne pomieszczenie nr 1 o pow. 67,33 m2 wraz z udziałem 3585/10000 części w częściach wspólnych budynku przy ul. 1 Maja 3,3a i 3b/ wejście 3b/ i w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 22/26 o ogólnej pow. 0,0333 ha. 

Pomieszczenie przeznaczone jest do adaptacji na lokal mieszkalny przez przyszłego właściciela. KW nr 50480

Przetarg odbędzie się w dniu 3 września 2004 roku. o godzinie 1200 , w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja nr 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz : dowodu tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Wadium należy wpłacić w gotówce, do dnia 30 sierpnia 2004r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie nr 8012 4038 55 1111 0000 44 72 1268 Bank PEKAO S.A. I O/Gryfino.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino. 

Wniesione wadium:
- nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która przetarg wygra,
- ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej,
- zostanie zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu w ciągu 3 dni od przeprowadzonego przetargu, z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 15,- zł.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży i płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. 


Cudzoziemiec biorący udział w przetargu, w przypadku jego wygrania zobowiązany będzie do 
uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, 
w terminie 3 miesięcy od daty przetargu. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w tym terminie, Burmistrz będzie miał prawo uznać, że kandydat na nabywcę odstępuje od zawarcia umowy, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium.


Nieruchomość zostanie udostępniona do oględzin w dniu 24 sierpnia 2004 roku, w godz. od 1300 do 1400 .

Uwagi:
- nabywca zobowiązany będzie do dokonania adaptacji pomieszczenia na lokal mieszkalny we własnym zakresie i na własny koszt,
- w przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania powyższego na własny koszt,
- nabywca przejmuje wraz z nieruchomością obowiązek usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników,
- w przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew, nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt i w uzgodnieniu z odpowiednim wydziałem UMiG w Gryfinie,
- nabywca zobowiązany będzie do pokrycia w całości kosztów spisania umowy notarialnej i kosztów sądowych. 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości objętej przetargiem. 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Gryfinie, pok. nr 21, tel. 416-22-10 wew.221.


Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.