Gmina Gryfino ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul.1 Maja 20a oraz oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej na działalność nieuciążliwą.

Gmina Gryfino ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul.1 Maja 20a oraz oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej na działalność nieuciążliwą.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Urząd  Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,    inwestycje@gryfino.pl

Gryfino, 20 lipca 2004r.

Gmina Gryfino ogłasza 

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie
przy ul.1 Maja 20a oraz oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej na działalność nieuciążliwą.

 

Oznaczenie i opis nieruchomości Cena wywoławcza  Wadium
Samodzielny lokal użytkowy nr 1 o pow.  123,65 m2 wraz z udziałem 41/1000 części w częściach wspólnych budynku wielolokalowego i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu, oznaczonej numerem 276 o ogólnej pow. 1040 m2.  KW nr 1088 260.000,- zł 26.000,- zł

Przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2004 roku. o godzinie 1200 , w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja nr 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz : dowodu tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed  datą przetargu.

Wadium należy wpłacić w gotówce, do dnia 9 sierpnia 2004r. na konto Urzędu Miasta i Gminyw Gryfinie
 nr 8012 4038 55 1111 0000 44 72 1268 Bank PEKAO S.A. I O/Gryfino.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.  

Wniesione wadium:

  • nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,

  • zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która przetarg wygra,

  • ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej,

  • zostanie zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu w ciągu 3 dni od przeprowadzonego przetargu, z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 15,- zł.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Z ceny wyprzetargowanej zostanie wyodrębniona cena lokalu z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz cena części udziałowej nieruchomości gruntowej, proporcjonalnie do ceny wywoławczej.

Z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zostaną ustalone opłaty - pierwsza w wysokości 25% ceny wyprzetargowanej części udziałowej nieruchomości gruntowej oraz roczne w wysokości 5%.

Cena sprzedaży lokalu i udziału w częściach wspólnych budynku oraz pierwsza oplata z tytułu
użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej, płatna będzie w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, płatne będą od roku 2005.
Ustalona wysokość opłat rocznych może być aktualizowana na skutek zmiany wartości grunt, nie częściej niż raz w roku.

Cudzoziemiec biorący udział w przetargu, w przypadku jego wygrania zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, w terminie 3 miesięcy od daty przetargu. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w tym terminie, Burmistrz będzie miał prawo uznać, że kandydat na nabywcę odstępuje od zawarcia umowy, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium.

Nieruchomość zostanie udostępniona do oględzin w dniu 3 sierpnia 2004 roku, w godz. od 1400 do 1500 .

Nabywca zobowiązany będzie do pokrycia w całości kosztów spisania umowy notarialnej i kosztów sądowych.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Gryfinie, pok. nr 21, tel. 416-22-10 wew.221.

Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.