Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Sobieradzu

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Sobieradzu

OGŁOSZENIE 

Urząd  Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,    inwestycje@gryfino.pl

Gmina Gryfino

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Sobieradzu

Wymagany termin realizacji zamówienia  - do dnia 30 września 2005 roku.

  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto 48,80 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 11 do dnia 19.07.2004r.
  • Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami – Jacek Czaczyk tel. (091)4162011 wew. 313 w godz. 800 - 1400.
  • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - pokój 19.
  • Termin składania ofert upływa dnia 20.07.2004 roku o godz. 10:00
  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.07.2004r. o godz. 10:30 w siedzibie UMiG, pok. 34
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
  • Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.00.00.00, 45.21.61.21
  • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w SIWZ.

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 5000,0 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 17.09.2004 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 100%