Gmina Gryfino ogłasza nieograniczony przetarg ustny na opłatę odstępnego za najem na okres 3 lat lokalu użytkowego o pow. 73 m2 , mieszczącego się w budynku komunalnym, położonym w m. Gryfinie przy ul. Bol.Chrobrego Nr 5, przeznaczonego do prowadzenia w nim działalności handlowej, gastronomicznej lub usługowej.

Gmina Gryfino ogłasza nieograniczony przetarg ustny na opłatę odstępnego za najem na okres 3 lat lokalu użytkowego o pow. 73 m2 , mieszczącego się w budynku komunalnym, położonym w m. Gryfinie przy ul. Bol.Chrobrego Nr 5, przeznaczonego do prowadzenia w nim działalności handlowej, gastronomicznej lub usługowej.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Urząd  Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,    inwestycje@gryfino.pl

Gryfino, dnia 29.06.2004 r.

 

Gmina Gryfino

ogłasza  nieograniczony przetarg ustny na opłatę odstępnego za najem na okres 3 lat lokalu użytkowego o pow. 73 m2, mieszczącego się w budynku komunalnym, położonym w m. Gryfinie przy ul. Bol.Chrobrego Nr 5, przeznaczonego do prowadzenia w nim działalności handlowej, gastronomicznej lub usługowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.07.2004 r. o godz. 900 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja Nr 16, w sali Nr 34.

Cena wywoławcza do przetargu - 10.000 zł.
Wadium - 2.000 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000 zł   na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie Nr 80124038551111000044721268  w Banku PEKAO S.A. I/O Gryfino z określeniem czego to wadium dotyczy,  z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłacone środki znalazły się na rachunku Urzędu najpóźniej w dniu 20 lipca 2004r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony i Komisja przetargowa nie dopuści oferenta do udziału w przetargu. 

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są do posiadania w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości, a w przypadku osób  prawnych - dowodu wpłaty wadium, dokumentu tożsamości osoby reprezentującej podmiot oraz stosownego pełnomocnictwa.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
W przypadku, gdy wadium wpłaci jedna osoba i tylko ona stawi się do przetargu, a nie zaoferuje przynajmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet wyprzetargowanej kwoty odstępnego. 
Do wyprzetargowanej kwoty odstępnego doliczony zostanie VAT w wysokości 22%.

Wyprzetargowana kwota odstępnego nie będzie zaliczona na poczet czynszu,remontu lokalu, jak też nie będzie podlegała zwrotowi przy rozwiązaniu umowy lub po jej zakończeniu.
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 3 dni   od dnia przeprowadzenia przetargu z potrąceniem kosztów manipulacyjnych  w wysokości 15,00 zł.

Umowa najmu na lokal zawarta zostanie na okres 3 lat w terminie do dnia 30.07.2004 r. w GTBS w Gryfinie, do tego też czasu najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie Nr 47124038551111000044721183 wyprzetargowanej kwoty odstępnego wraz z VAT, pomniejszonej o wpłacone wadium, a dowód wpłaty  okazać przy podpisywaniu umowy.
Nie podpisanie umowy w wyznaczonym terminie równoznaczne będzie z  przepadkiem wpłaconego wadium.

Czynsz najmu w stosunku miesięcznym naliczony zostanie na podstawie uchwalonego przez Radę Miejską w Gryfinie systemu punktowego.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zastrzega prawo odwołania lub  unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.