Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Docieplenie i zmiana kolorystyki budynku komunalnego przy Armii Krajowej 2-4 w Gryfinie, wraz z wykonaniem podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do lokalu nr 4”

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Docieplenie i zmiana kolorystyki budynku komunalnego przy Armii Krajowej 2-4 w Gryfinie, wraz z wykonaniem podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do lokalu nr 4”

OGŁOSZENIE 

Urząd  Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,    inwestycje@gryfino.pl

Gmina Gryfino

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

„Docieplenie i zmiana kolorystyki budynku komunalnego przy Armii Krajowej 2-4 w Gryfinie, wraz z wykonaniem podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do lokalu nr 4”

Wymagany termin realizacji  - do dnia 15 sierpnia 2004 roku.

 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto 30,50 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 11.
 • Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami – mgr Agnieszka Wernikowska tel. (010**91)4162011 wew. 111 w godz. 800 - 1400.
 • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 19.
 • Termin składania ofert upływa dnia 09.06.2004  roku o godz. 930,
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.06.2004 r. o godz. 1000 w siedzibie UMiG, pok. 11A
 • Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
 • Wspólny słownik zamówień (CPV): 45-00-00-00, 45-32-10-00, 45-44-21-10,  45-45-00-00,
 • Zamawiający żądać będzie od oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto. Zabezpieczenie będzie mogło być wnoszone w następujących formach:
  • pieniądzu wpłacanym przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,
  • poręczeniach bankowych,
  • gwarancjach bankowych,
  • gwarancjach ubezpieczeniowych.
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie musiało zostać wniesione przed podpisaniem umowy.
 • Warunki zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia zostaną ustalone szczegółowo z wybranym oferentem w treści zawartej umowy.
 • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe tj.:
  • są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym – przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert). W przypadku Spółek – dodatkowo umowa Spółki z uwzględnieniem dokonanych zmian - w przypadku Spółek Jawnych i Spółek Cywilnych,
  • posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe, wyrażające się  zrealizowaniem w  okresie ostatnich 5 lat, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca robót, dla co najmniej 3 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem, charakterem, technologią i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, poświadczone referencjami, dla tych 3 robót, potwierdzającymi zakres rzeczowy wykonanych robót oraz ich należytą jakość,
  • posiadają odpowiedni potencjał kadrowy - pracowników o odpowiednich uprawnieniach i udokumentowanych kwalifikacjach w zakresie przedmiotu zamówienia - Informacje o kadrze kierowniczej i osobach sprawujących funkcje nadzoru tj. aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z kopią uprawnień budowlanych w zakresie ogólnobudowlanym,
  • na wykonane roboty objęte zamówieniem minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego zadania. Rękojmia równa się gwarancji,
  • nie toczy się w stosunku do nich postępowanie upadłościowe, ani też nie ogłoszono naszej upadłości – oświadczenie,
  • nie zalegają z uiszczaniem podatków, nie zalegają z uiszczaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - oświadczenie,
 • Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również wykonawców którzy:
  • złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
  • nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.
 • Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, zamawiający nie musi unieważniać postępowanie jeżeli wpłynie tylko jedna ważna oferta.

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 1 500,00 słownie: jeden tysiąc pięćset złotych.

Celem przystąpienia do przetargu Wykonawcy muszą spełniać wszystkie w/w warunki.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia: 08.07.2004 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena – 100%