Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta i Gminy Gryfino."

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta i Gminy Gryfino."

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Urząd Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl, inwestycje@gryfino.pl

Eugeniusz Kuduk Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

działający z upoważnienia Henryka Piłata Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino informuje, 

iż Gmina Gryfino - Urząd Miasta i Gminy, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta i Gminy Gryfino."Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta i Gminy Gryfino, w szczególności obejmujące:

* ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i wykonywanymi zadaniami;
* ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych;
* ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu;
* ubezpieczenie szyb od stłuczenia;
* ubezpieczenie sprzętu elektronicznego "od wszystkich ryzyk";
* ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
* ubezpieczenia komunikacyjne: OC, NNW, AC, KR, WD.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 
Termin związania ofertą - 30 dni. 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 

Ubezpieczenia majątkowe: 13.06.2004 r. - 12.06.2005 r.
Ubezpieczenie komunikacyjne: 15.06.2004 r. - 15.03.2006 r.

Warunki jakie musza spełnić oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
3) prowadzą działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003,
4) na dzień składania ofert oferent nie może być: w trakcie realizacji planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych (plan finansowy) lub krótkoterminowego planu wypłacalności lub mieć ustanowionego zarządu komisarycznego (w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003r.),
5) prowadzą działalność ubezpieczeniową minimum 3 lata, 
6) posiadają jednostkę terenową na terenie województwa zachodniopomorskiego zapewniającą prawidłową realizację zamówienia, a w szczególności terminową likwidację szkód.
7) oferentem może być jednostka organizacyjna zakładu ubezpieczeń upoważniona na podstawie posiadanych pełnomocnictw do reprezentowania zakładu ubezpieczeń w przetargu.
Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę dokumentów złożonych przez wykonawców.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, pokój nr 19 (parter) od poniedziałku do piątku w godz.800-1500.

Oferty należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, pok. nr 19 (parter) do dnia 31.05. 2004 roku do godz. 900.

Kryteria oceny ofert: 

1. 60% - cena składki obejmującej wszystkie ryzyka za cały okres realizacji zamówienia (po uwzględnieniu wszystkich upustów);
2. 40% - warunki umowy: zakres ubezpieczenia, franszyza, świadczenia dodatkowe, klauzule dodatkowe.

 

 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Eugeniusz Kuduk