Gmina Gryfino ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Gmina Gryfino ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Urząd Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,    inwestycje@gryfino.pl

 Gryfino, 09.04.2004r.

 

Gmina Gryfino

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

  

Oznaczenie
nieruchomości 
 Przeznaczenie Cena wywoławcza
w zł
Wadium 
w zł
 1. obręb Steklinko
  dz.nr 40/1  
  pow.0,27 ha 
  /KW 25503/
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z ogrodem  przydomowym 16.700,00 3.400,00
 1. obr. 5 m. Gryfino
  dz. nr 34
  o pow. 1177 m2  
  /KW 35876/
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną   48.000,00 4.800,00

Przetarg odbędzie się dnia  27 kwietnia  2004r. o godzinie 1200 w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul.1 Maja nr 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej działki z zaznaczeniem numeru działki oraz: dowodu tożsamości- w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

 Wadium należy wpłacić w gotówce, do dnia 23 kwietnia 2004r.na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie nr 11001409-1313-2101-111-2  Bank  PEKAO SA  I O/Gryfino.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

Wniesione wadium:

 • nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi    postąpienia ponad cenę wywoławczą,

 • zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która przetarg wygra,

 • ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia   umowy notarialnej,

 • zostanie zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu w ciągu 3 dni od przeprowadzonego   przetargu z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 15,00 zł,

 Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży i płatna będzie jednorazowo najpóźniej w dniu spisania umowy notarialnej.

Cudzoziemiec biorący udział w przetargu w przypadku jego wygrania zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w terminie 3 miesięcy od daty przetargu. W przypadku nieuzyskania zezwolenia w tym terminie Burmistrz będzie miał prawo uznać, że kandydat na nabywcę odstępuje od zawarcia umowy, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium.

Uwagi:

 • jeżeli nabywcami działek zostaną osoby nie spełniające warunków określonych w art. 5 i 6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego,  wówczas sporządzona zostanie warunkowa umowa sprzedaży z prawem pierwokupu dla Agencji Nieruchomości Rolnych,

 • dla działek ustalone są warunki zabudowy i nabywca działki zobowiązany będzie do przejęcia wszystkich warunków zawartych w decyzji,

 • nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie,

 • w przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania powyższego na własny koszt,

 • w razie występowania w granicach działek sieci, która kolidować będą z inwestycją – nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem sieci,

 • nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz usunięcia na własny koszt ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy w tym występujących zakrzaczeń,

 • w przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew, nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt i w uzgodnieniu z odpowiednim wydziałem UMiG w Gryfinie,

 • nabywca działki zobowiązany będzie do uzyskania we własnym zakresie informacji lub decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i w przypadku decyzji poniesie stosowne opłaty z tego tytułu,

 • nabywca zobowiązany będzie do pokrycia w całości kosztów spisania umowy notarialnej i kosztów sądowych.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przygotowaną do przetargu. 

Dodatkowych informacji na temat nieruchomości objętej przetargiem udziela się w pokoju nr 23 UMiG w Gryfinie lub telefonicznie pod numerem tel.416-20-11 wew.223.

Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.