Przetarg - „UZBROJENIE DZIAŁEK GMINNYCH W WODOCIĄG I ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W M. ŻÓRAWIE”

Przetarg - „UZBROJENIE DZIAŁEK GMINNYCH W WODOCIĄG I ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W M. ŻÓRAWIE”

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,    inwestycje@gryfino.pl

GMINA GRYFINO

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. 


„UZBROJENIE DZIAŁEK GMINNYCH W WODOCIĄG I ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W M. ŻÓRAWIE” 

  • Wymagany termin realizacji - maksymalnie do 10 tygodni od daty przekazania placu budowy 

SIWZ w cenie brutto - 24,40 zł, można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 11. 
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami – Roman Duk, tel. (0-91) 416-20-11 w. 311 oraz 
Agnieszka Wernikowska, tel. (0-91)416-20-11 w. 111, pok. 11, w godz. 800 - 1400.  
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 19 /kancelaria/. 
Termin składania ofert upływa dnia 19.04.2004 roku o godz. 1100. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.04.2004 r. o godz. 1130 w siedzibie UMiG, pok.11A
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe tj.: 

  •     są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym – przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert). W przypadku spółek jawnych i cywilnych – dodatkowo umowa spółki z uwzględnieniem dokonanych zmian, 

  •     posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe, wyrażające się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca robót, dla co najmniej 3 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem, charakterem, technologią i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, poświadczone referencjami, dla tych 3 robót, potwierdzającymi zakres rzeczowy wykonanych robót oraz ich należytą jakość, 

  •     posiadają odpowiedni potencjał kadrowy - pracowników o odpowiednich uprawnieniach i udokumentowanych kwalifikacjach w zakresie przedmiotu zamówienia - informacje o kadrze kierowniczej i osobach sprawujących funkcje nadzoru tj. aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z kopią uprawnień budowlanych w branży sanitarnej i elektrycznej, 

  •     udzielą na wykonane roboty objęte zamówieniem min. 36 miesięcznego okresu gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego zadania, 

  •    nie toczy się w stosunku do nich postępowanie upadłościowe, ani też nie ogłoszono naszej upadłości – oświadczenie, 

  •    nie zalegają z uiszczaniem podatków, nie zalegamy z uiszczaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - oświadczenie, 

  •    żaden z urzędujących członków naszych władz nie był prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – oświadczenie. 

Celem przystąpienia do przetargu Wykonawcy muszą spełniać wszystkie w/w warunki. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 18.05.2004 r. 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 

cena – 100 %