Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa i montaż stolarki okiennej z PCV w budynkach komunalnych przy ul. Szczecińskiej 3, Łużyckiej 78, Targowej 11-12, Mieszka I 27, oraz w miejscowości Nowe Czarnowo 15”

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa i montaż stolarki okiennej z PCV w budynkach komunalnych przy ul. Szczecińskiej 3, Łużyckiej 78, Targowej 11-12, Mieszka I 27, oraz w miejscowości Nowe Czarnowo 15”

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Gmina Gryfino

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

„Dostawa i montaż stolarki okiennej z PCV w budynkach komunalnych przy ul. Szczecińskiej 3, Łużyckiej 78, Targowej 11-12, Mieszka I 27, oraz w miejscowości Nowe Czarnowo 15”

 

Wymagany termin realizacji  - do 30 czerwca 2004 r.

·         Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto - 24,40 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 11.

·         Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami – Agnieszka Wernikowska i Ewa Kubiak, tel. (010**91)4162011 wew. 111 i 213, pok. 11, w godz. 800 - 1400.

·         Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 19.

·         Termin składania ofert upływa dnia 31.03.2004 roku o godz. 1030.

·         Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.03.2004 r. o godz. 1100 w siedzibie UMiG, pok.11A.

·         Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (z podziałem na budynki).

·         Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

·         Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

·         Zamawiający żądać będzie od oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny oferty brutto. Zabezpieczenie będzie mogło być wnoszone w następujących formach:

·         pieniądzu wpłacanym przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,

·         poręczeniach bankowych,

·         gwarancjach bankowych,

·         gwarancjach ubezpieczeniowych.

·         Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie musiało zostać wniesione przed podpisaniem umowy.

·         Warunki zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia zostaną ustalone szczegółowo z wybranym oferentem w treści zawartej umowy.

·         W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe tj.:

-    są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym – przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert). W przypadku Spółek – dodatkowo umowa Spółki z uwzględnieniem dokonanych zmian - w przypadku Spółek Jawnych i Spółek Cywilnych,

-    posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe, wyrażające się  zrealizowaniem w  okresie ostatnich 5 lat, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca robót, dla co najmniej 3 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem, charakterem, technologią i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, poświadczone referencjami, dla tych 3 robót, potwierdzającymi zakres rzeczowy wykonanych robót oraz ich należytą jakość,

-     posiadają odpowiedni potencjał kadrowy - pracowników o odpowiednich uprawnieniach i udokumentowanych kwalifikacjach w zakresie przedmiotu zamówienia - Informacje o kadrze kierowniczej i osobach sprawujących funkcje nadzoru tj. aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby

 Inżynierów Budownictwa wraz z kopią uprawnień budowlanych w zakresie ogólnobudowlanym,

-    udzielą na wykonane roboty objęte zamówieniem 60 miesięcznego okresu gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego zadania. Rękojmia równa się gwarancji,

-   nie toczy się w stosunku do nich postępowanie upadłościowe, ani też nie ogłoszono naszej upadłości – oświadczenie,

-   nie zalegają z uiszczaniem podatków, nie zalegają z uiszczaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - oświadczenie,

·         Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również wykonawców którzy:

-         złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

-         nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.

·         Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, zamawiający nie musi unieważniać postępowanie jeżeli wpłynie tylko jedna ważna oferta.

Celem przystąpienia do przetargu Wykonawcy muszą

spełniać wszystkie w/w warunki.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 30.04.2004 r.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

cena – 100%