PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO NA DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH W 2004 ROKU

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO NA DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH W 2004 ROKU

OGŁOSZENIE

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GRYFINIE


O G Ł A S Z A


PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO
NA DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH W 2004 ROKU1. Zamawiający:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W GRYFINIE
ul. Szczecińska 5
74-100 Gryfino


2. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

REF. DS. PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI
MONIKA BEDNAREK
tel. 091/ 416 30 51 wew. 118, pok. 5


3. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych w 2004 roku dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych.

4. Podpisanie umowy - do dnia 31.03.2004r.

5. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

  • dostępność placówek realizujących bony
    na terenie woj. zachodniopomorskiego - OBOWIĄZKOWO GMINA GRYFINO (kryterium 1) - 10%

  • cena sprzedaży bonów ((kryterium - 90%

6. Instrukcja dla oferentów jest dostępna nieodpłatnie:

  1. w siedzibie zamawiającego: w pokoju 5

7. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

8. Miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna zostać złożona w terminie do dnia 25.03.2004 r. godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, ul. Szczecińska 5, sekretariat - I piętro,
w zamkniętej kopercie z oznaczeniem:


"OFERTA NA DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH
- NIE OTWIERAĆ DO DNIA 25.03.2004 r. DO GODZ. 1130"


9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, ul. Szczecińska 5, w pokoju 5 w dniu 25.03.2004 r. o godz. 1130.