Przetarg rozstrzygnięty - „Wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych rulonowych w korytarzach Szkoły Podstawowej w Żabnicy”.

Przetarg rozstrzygnięty - „Wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych rulonowych w korytarzach Szkoły Podstawowej w Żabnicy”.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl, inwestycje@gryfino.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości poniżej 30.000,00 EURO na:

„Wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych rulonowych
w korytarzach Szkoły Podstawowej w Żabnicy”

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji: do końca 2003r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 25,00zł +VAT) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 11.
Uprawniona do kontaktów z oferentami – Stefania Świątek, Agnieszka Wernikowska
tel. 4162011 wew. 211, pok. 11, w godz. 800 – 1400.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój 19.
Termin składania ofert upływa dnia 03.12.2003 roku o godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.12.2003 roku o godz.1130 w siedzibie UMiG, pok. 11a
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podst. art.19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena - 100 %