Przetarg rozstrzygnięty - "Budowa ul. Artyleryjskiej w Gryfinie"

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl, inwestycje@gryfino.pl


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Budowa ul. Artyleryjskiej w Gryfinie”.

Wymagany termin realizacji - do końca maja 2004 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto - 36,60 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego,
pok. 11. Uprawnione osoby do kontaktów z oferentami - mgr Agnieszka Wernikowska i mgr inż. Mariusz Andrusewicz,
tel. (010**91) 4162011 wew. 111 i 311, pok. 11, w godz. 800 - 1400.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 19.
Termin składania ofert upływa dnia 06.10.2003 roku o godz. 1100.


Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.10.2003 r. o godz. 1130 w siedzibie UMiG, pok.25.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podst. art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena - 100 %