Przetarg rozstrzygnięty - "Zagospodarowanie terenu i remont wiat przystankowych na terenie Gminy Gryfino"

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl, inwestycje@gryfino.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie terenu i remont wiat przystankowych na terenie Gminy Gryfino”.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji zadania:

- termin zagospodarowania terenu - nie dłuższy niż do dnia 10.10.2003 roku,

- termin remontu wiat przystankowych – nie dłuższy niż do dnia 31.10.2003 roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena – 10.00 zł + VAT) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 11.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami: Agnieszka Wernikowska tel. 4162011 wew. 111 pok. 11, Mariusz Andrusewicz tel. 416-20-11 w 311 pok. 11, w godz. 800 – 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój 19.

Termin składania ofert upływa dnia 10.09.2003 roku o godz. 1030.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.09.2003 roku o godz.1100 w siedzibie UMiG, pok. 11a

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podst. art.19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

cena - 100 %