Przetarg rozstrzygnięty - "Przebudowa ulic: Słowackiego, Ogrodowa, Lechicka, Kwiatowa, Orzeszkowa w Gryfinie"

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl, inwestycje@gryfino.pl

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 EURO

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16

http://www.gryfino.pl e-mail: inwestycje@gryfino.pl tel. 416-20-11 faks 416-27-02

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Przebudowa ulic: Słowackiego, Ogrodowa, Lechicka, Kwiatowa, Orzeszkowa w Gryfinie."

rodzaj zamówienia: roboty budowlane

miejsce realizacji zamówienia: Gryfino.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych w zakresie zastosowania materiałów i urządzeń.

Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: mgr inż. Mariusz Andrusewicz

telefon: 4162011 w. 311, e-mail: inwestycje@gryfino.pl, nr pokoju: pok. 11

godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: od 800 do 1400

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Termin (okres) realizacji zamówienia: do 31 października 2003 r.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000.00

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

cena - 100%

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 11 lub za zaliczeniem pocztowym.

cena formularza: 40.00 zł /słownie: czterdzieści zł – netto/

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 oraz spełniają warunki określone w SIWZ.

Miejsce i termin składania ofert:

siedziba zamawiającego (pokój): pok. 19 /kancelaria/

w terminie do dnia 2003-05-30 godzina 11:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:

siedziba zamawiającego (pokój): pok. 25 /I piętro/

termin: 2003-05-30 godz. 11:30