Przetarg rozstrzygnięty - "Uzbrojenie działek gminnych w wodociąg i energię elektryczną przy ul. Polnej i Lipowej w m. Pniewo"

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl, inwestycje@gryfino.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Uzbrojenie działek gminnych w wodociąg i energię elektryczną

przy ul. Polnej i Lipowej w m. Pniewo”

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji - maksymalnie 8 tygodni od daty przekazania placu budowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto – 24,40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 11.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są Pan Roman Duk, tel. 416-20-11 w. 311 oraz Pani Agnieszka Olszamowska, w. 111, pok. nr 11, w godz. 800 – 1400.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 19.

Termin składania ofert upływa dnia 18.08.2003 roku o godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.08.2003 r. o godz. 1130 w siedzibie UMiG, pok. nr 11A.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podst. art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

cena - 100 %