Przetarg rozstrzygnięty - "Modernizacja ujęcia wody wraz z obudową studni głębinowej w miejscowości Steklno"

OGŁOSZENIE PRZETARGU


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl, inwestycje@gryfino.pl


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg

nieograniczony na:


"Modernizacja ujęcia wody wraz z obudową studni głębinowej w miejscowości Steklno".

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji - mak. trzy miesiące od daty przekazania placu budowy.Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena - 40.00 zł + VAT) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 11.
Uprawniona do kontaktów z oferentami - mgr Agnieszka Olszamowska tel. 416-20-11 wew. 111, pok. 11, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój 19.
Termin składania ofert upływa dnia 11.08.2003 roku o godz. 1030.


Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.08.2003 roku o godz.1100 w siedzibie UMiG, pok. 25 Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podst. art.19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publicznej jest wniesienie wadium w wysokości: 5 000,00 zł. Słownie: pięć tysięcy złotych.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena - 100 %