Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2007 r. godz. 1330

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie protokołu nr 8/07 z posiedzenia z dnia 25.05.2007r.

  3. przyjęcie protokołu nr 9/07 z posiedzenia z dnia 25.06.2007r.

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

  1. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino – NOWA WERSJA DRUKU Nr 1/XII,

  2. zmian w budżecie gminy na 2007 rok - DRUK Nr 2/XII,

  3. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bartkowo – DRUK Nr 3/XII.

  4. zmian w budżecie gminy na 2007 rok - DRUK Nr 4/XII.

III. Zapoznanie się z pismem wnioski i zalecenia pokontrolne z Regionalnej Izby Obrachunkowej – dotyczące kontroli doraźnej z zakresie przepływu środków finansowych z budżetu Miasta i Gminy Gryfino, do Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i w Gminie Gryfino WK-0913-784/56/D/2006 z dnia 8 marca 2007r.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.