Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 28 sierpnia 2007 r. godz. 1130

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

  1. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino – NOWA WERSJA DRUKU Nr 1/XII,

  2. zmian w budżecie gminy na 2007 rok - DRUK Nr 2/XII,

  3. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bartkowo – DRUK Nr 3/XII.

  4. zmian w budżecie gminy na 2007 rok - DRUK Nr 4/XII.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.