Porządek obrad

    

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu
21 sierpnia 2007 r. o godz. 1030

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołu nr 17/07 z posiedzenia z dnia 22.06.2007r.
  3. przyjęcie protokołu nr 19/07 z posiedzenia z dnia 27.07.2007r.

II. Analiza dokumentacji dotyczącej kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w zakresie przepływu środków finansowych z budżetu Miasta i Gminy Gryfino, do Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i w Gminie Gryfino.

III. Rozpatrzenie pisma Pani Kazimiery Dragan dot. sposobu sprawowania Zarządu Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Krasińskiego 85-95 w Gryfinie przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

IV. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

  1. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 1/XII,
  2. zmian w budżecie gminy na 2007 rok - DRUK Nr 2/XII,
  3. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bartkowo – DRUK Nr 3/XII.

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.