Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 1 października 2007r. godz. 1330

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu nr 10/07 z posiedzenia z dnia 27.08.2007r.

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

  1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie 1 miasta Gryfino, ul. Rybacka i Fabryczna - DRUK Nr 4/XIV,
  2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żabnica - DRUK Nr 4-1/XIV,
  3. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo - DRUK Nr 4-2/XIV,
  4. wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości gminnej w użyczenie na okres  przekraczający 3 lata – DRUK Nr 4-3/XIV,
  5. wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa  Społecznego Spółki z o.o. prawa własności części nieruchomości gruntowej,  położonej w Gryfinie w obrębie nr 2 – DRUK Nr 4-4/XIV,
  6. zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2007-2013 – DRUK Nr 5/XIV,
  7. zatwierdzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gryfino na lata 2007-2013 – DRUK Nr 6/XIV,
  8. zmiany w budżecie gminy na 2007 r. – DRUK Nr 7/XIV.

III. Dyskusja na temat stref podatkowych oraz wielkości podatków i opłat lokalnych na 2008 rok.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.